Årets Plandagar

PLANDAGARNA 2022 I KALMAR

Tisdag 23 augusti
För de som kommer till Kalmar redan på tisdagen och vill ha sällskap på kvällen samlas vi vid entrén till Calmar Stadshotell kl. 17:45 för gemensam promenad till Gröna stugan (Larmgatan 1) för en valfri måltid och dryck på egen bekostnad. Det går även bra att ansluta till restaurangen vid ca kl. 18:00.


Onsdag 24 augusti, Plats: Calmar Stadshotell, Stora festsalen

08.45 Samling och registrering

09.00 Ordföranden öppnar konferensen

09.10 Välkommen till Kalmar
Kalmar kommuns stadsarkitekt Maria Houmann välkomnar oss till värdstaden.

09.30 Fika

10.00 Gestaltningsarbete i detaljplaneringen
Att arbeta med gestaltning i detaljplanering handlar till stor del om bedömningar. Det är viktigt att bedömningarna grundar sig på en saklig analys och att grunderna för bedömningarna tydliggörs. Gestaltningsarbetet handlar både om att skydda värdebärande egenskaper i ett område och att främja nya värden, på såväl strukturell nivå som på byggnads- och detaljnivå. Boverket har tagit fram en ny vägledning och kommer för att berätta om denna och ta emot frågor i ämnet.

Karl Evald är jurist på Boverket

11.00 Kommunen fick Northvolt – vad händer nu?
Kanske allas kommuners dröm, att få en jätteetablering som innebär nya arbetsplatser, investeringar, bättre ekonomi, framtidstro och ett behov för planering. Vi ska få veta hur detta kunde hända i en liten norrländsk stad, men vi får även höra om vad som händer när invånarantalet förväntas stiga kraftigt och kravet på bostäder, skolor, omsorg, infrastruktur ökar långt mer än kommunen har hunnit planera för.

Mats Andersson är planarkitekt i Skellefteå kommun och arbetar med projektet.

12.00 Lunch

13.00 Kulturmiljö och hållbar utveckling
Användningen av naturresurser, markanvändning och klimatanpassning är exempel på miljöutmaningar som har stor betydelse för kulturmiljöns värden. Samtidigt finns möjlighet till synergier och kulturmiljöfrågorna kan bidra till arbetet för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Carl-Johan Sanglert är fil dr i kulturgeografi och är kulturmiljösamordnare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län och ansvarig för kulturmiljöfrågor i RUS, länsstyrelsernas nätverk för miljömålsuppföljningen.

14.00 Juristen, planeringen och PBL
Genomgång och resonemang kring ett urval av rättsfall, lagdelar, trender mm som är aktuella inom planering och närliggande delar, sett ur juristens perspektiv

Olof Moberg är förbundsjurist på Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan ett flertal år tillbaka och arbetar bland annat med frågor kring plan- och bygglagstiftningen, håller i olika utbildningar mm.

15.00 Fika

15.15 Micro, meso och makro – en helhetsbild
En genomgång av den långa och krokiga vägen tillbaka till rutnätsstaden

Peter Elmlund har sedan år 2002 lett Urban City Research-programmet vid Ax:son Johnsons stiftelse, som bland annat stödjer olika universitetsutbildningar inom stadsbyggnad och arkitektur. Peter har även varit chef för projektet Future of Places, ett samarbete mellan stiftelsen, UN-Habitat och PPS in New York City, som bl.a. bidrog till innehållet i “The New Urban Agenda” som FN:s medlemsländer undertecknade 2016.

16.30 SPR:s årsmöte

19.00 Årsmiddag på Kalmar Slott


Torsdag 25 augusti, Plats: Calmar Stadshotell, Stora festsalen

08.00 Planeringsstrategier och Länsstyrelsens underlag – vad är det som egentligen är nytt?”
Vad innebär planeringsstrategier för kommunerna och hur arbetar Länsstyrelserna för att underlätta dialogen mellan staten och kommunen?

Ted Kransby är planarkitekt på Länsstyrelsen i Kalmar län och ingår i länsstyrelsens expertgrupp för planeringsunderlag och öp.

09.30 Fika

10.00 Värdkommunens förmiddag, Kalmar kommun
Aktuella projekt med efterföljande stadsvandring.

12.00 Lunch

13.00 Draksådd: om haverier och fiaskon när kommuner ska sättas på kartan
Christian är författare till boken Draksådd som tar upp kommuners behov att sätta sig på kartan genom olika prestigeprojekt. Projekt som ibland tenderar att gå över styr och resultera i mycket dålig publicitet och miljoner av skattekronor i vasken. Många svenska kommuner gör samma misstag, gång på gång. Men varför? Vad är det som tvingar kommunerna till dessa desperata initiativ?

Christian Daun, journalist och författare

14.00 Hamnsaneringen i Oskarshamn
Sedan mitten på 1800-talet har industrier förorenat marken och bottnen i Oskarshamns hamn. År 2004 började Oskarshamns kommun arbetet med sanering av hamnen som skulle visa sig bli Sveriges största statligt finansierade miljöprojekt som har genomförts i Sverige, både vad gäller mängden föroreningar som åtgärdats och beviljade bidragsmedel.

Bodil Liedberg Jönsson, fd samhällsbyggnadschef och beställarombud för projektet för Oskarshamns kommun, numera pensionär

15.00 Avslutning med fika


Här kan du se programmet som pdf